ევროპის საბჭომ ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებს ევროპული დიპლომი მიანიჭა

ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებს ევროპული დიპლომი გადაეცა. ევროპის საბჭოს განათლებაზე, კულტურაზე, სპორტზე, ახალგაზრდობასა და გარემოს დაცვაზე მომხსენებლი ჯგუფის მიერ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებისთვის ევროპული დიპლომის გადაცემის შესახებ. 

მსგავსი დიპლომი 5 წლის ვადით გადაეცემა ევროპაში დაცულ ტერიტორიებს, რომლებიც გამოირჩევიან სამეცნიერო, კულტურული ან ესთეტიკური ღირებულებების თვალსაზრისით და წარმოადგენენ ბუნების საუკეთესო კონსერვაციის მაგალითს.

ევროპული დიპლომი, ევროპული გამოცდილების მიღებასთან ერთად, ხელს შეუწყობს საქართველოში ნაკრძალების დაცულობის ხარისხის მატებას, მათ საერთაშორისო დონეზე აღიარებასა და პოპულარიზაციას. ევროკავშირის ექსპერტებმა შეისწავლეს ვაშლოვანის ტერიტორია. მათი ანგარიშის მიხედვით, იგეგმება პროექტი, რომელიც გულისხმობს საძოვრების მართვის გეგმის შემუშავებას, რათა არ მოხდეს დაცული ტერიტორიების გაუდაბნოება.

ევროპული დიპლომი ევროპული ქვეყნების სულ 73 დაცულ ტერიტორიას აქვს მინიჭებული. დიპლომის გადაცემის ცერემონია კი ივლისის ბოლოს, ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრში იგეგმება.