1 ივლისს "აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის" პროგრამა ამოქმედდება

თბილისის მერია 1 ივლისიდან "აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის" პილოტური პროგრამის განხორციელებას იწყებს. პროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაცის ხელშეწყობა.

პროგრამა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის  მხარდაჭერის გზით განხორციელდება, რაც სხვადასხვა სპეციალური პროგრამის, აქტივობის, მიდგომის გამოყენებით ბავშვებში ახალი უნარ-ჩვევების განვითარებას შეუწყობს ხელს.

პროგრამას მიხედვით აუტის ბავშვებთან ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში რამდენიმე სპეციალისტი იმუშავებს და მათთან კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 ინდივიდუალური სეანსის ჩაატარებს, მათ შორის გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიას, საჭიროებისამებრ მეტყველებისა და ოკუპაციურ თერაპიას.

"აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის" პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება-კონსულტაციას საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

6 თვეში ერთხელ ბავშვებთან გატარებული აბილიტაციის ფარგლებში მიღწეული შედეგების შეფასება/გადაფასებას და ანგარიშის წარდგენა მოხდება. პროგრამის ბიუჯეტი 500 ათას ლარს შეადგენს.

"პროგრამით ისარგებლებენ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ცხოვრების მანძილზე ერთხელ მაინც ჰქონდათ თბილისში 12 თვის ხანგრძლივობით რეგისტრაცია და პროგრამაში ჩართვის დროისთვისაც თბილისში არიან რეგისტრირებული." - ვკითხულობთ ოფიციალურ საიტზე.

წყარო: თბილისის მერია